تحلیل و پیش بینی از بازار: هم اکنون بهترین زمان برای خرید می باشد و در آینده نزدیک طبق داده ها قیمت افزایشی خواهد بود

میلگرد ذوب آهن اصفهان

نامسایزآنالیز محل بارگیریقیمت
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان30کارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان24کارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان27کارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان22کارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان18کارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان20کارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان12کارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان16کارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان14کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان A332A3کارخانه25970
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهان A336A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان A328A3کارخانه25970
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان A325A3کارخانه25970
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان A322A3کارخانه25970
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان A320A3کارخانه25970
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان A318A3کارخانه25970
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان A316A3کارخانه26330
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان A314A3کارخانه26330
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان A312A3کارخانه29360
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان24100
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانA3کارخانه24100
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان24100
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان24100
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان24100
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان24100
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان24200
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان24200

میلگرد ظفر بناب

نامسایزآنالیز محل بارگیریقیمت
میلگرد 28 ظفر بناب A428A4کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 25 ظفر بناب A425A4کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 22 ظفر بناب A422A4کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 20 ظفر بناب A420A4کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 18 ظفر بناب A418A4کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 16 ظفر بناب A416A4کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 14 ظفر بناب A414A4کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 12 ظفر بناب A412A4کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 28 ظفر بناب A328A3کارخانه24700
میلگرد 32 ظفر بناب A332A3کارخانه24700
میلگرد 22 ظفر بناب A322A3کارخانه24700
میلگرد 25 ظفر بناب A325A3کارخانه24700
میلگرد 18 ظفر بناب A318A3کارخانه24700
میلگرد 20 ظفر بناب A320A3کارخانه24700
میلگرد 16 ظفر بناب A316A3کارخانه24700
میلگرد 14 ظفر بناب A314A3کارخانه24700
میلگرد 12 ظفر بناب A312A3کارخانه25000
میلگرد 12 ظفر بناب A212A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 10 ظفر بناب A310A3کارخانه25000
میلگرد 8 ظفر بناب A28A2کارخانه25200
میلگرد 10 ظفر بناب A210A2کارخانه تماس بگیرید

میلگرد بافق یزد

نامسایزآنالیز محل بارگیریقیمت
میلگرد 28 بافق یزد A428A4کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 28 بافق یزد A328A3کارخانه24700
میلگرد 32 بافق یزد A332A3کارخانه24700
میلگرد 22 بافق یزد A322A3کارخانه24700
میلگرد 25 بافق یزد A325A3کارخانه24700
میلگرد 18 بافق یزد A318A3کارخانه24700
میلگرد 20 بافق یزد A320A3کارخانه24700
میلگرد 16 بافق یزد A316A3کارخانه24900
میلگرد 14 بافق یزد A314A3کارخانه24900
میلگرد 12 بافق یزد A312A3کارخانه25800
میلگرد 10 بافق یزد A310A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 8 بافق یزد A38A3کارخانه27500
میلگرد 22 بافق یزد A422A4کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 25 بافق یزد A425A4کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 20 بافق یزد A420A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 18 بافق یزد A418A4کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 16 بافق یزد A416A4کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 14 بافق یزد A414A4کارخانه تماس بگیرید

میلگرد جهان فولاد سیرجان

نامسایزآنالیز محل بارگیریقیمت
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان A332A3کارخانه23200
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان A325A3کارخانه23200
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان A328A3کارخانه23200
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان A322A3کارخانه23200
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان A320A3کارخانه23200
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان A318A3کارخانه23200
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان A316A3کارخانه23200
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان A312A3کارخانه24200
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان A314A3کارخانه23200
میلگرد 8 جهان فولاد سیرجان A38A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان A310A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان A212A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان A210A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 8 جهان فولاد سیرجان A28A2کارخانه تماس بگیرید

میلگرد کیان کاشان

نامسایزآنالیز محل بارگیریقیمت
میلگرد 16 کیان کاشان A316A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 18 کیان کاشان A318A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 14 کیان کاشان A314A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 14 کیان کاشان14A2کارخانه25300
میلگرد 16 کیان کاشان16A2کارخانه25300
میلگرد 12 کیان کاشان12A2کارخانه25400
میلگرد 8 کیان کاشان8A2کارخانه25500
میلگرد 10 کیان کاشان10A2کارخانه25400

میلگرد سیرجان حدید

نامسایزآنالیز محل بارگیریقیمت
میلگرد 18 سیرجان حدید A218A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 20 سیرجان حدید A220A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 22 سیرجان حدید A225A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 25 سیرجان حدید A225A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 16 سیرجان حدید A216A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 14 سیرجان حدید A214A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 12 سیرجان حدید A212A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 10 سیرجان حدید A210A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 8 سیرجان حدید A28A2کارخانه25700

میلگرد زاگرس

نامسایزآنالیز محل بارگیریقیمت
میلگرد 40 زاگرس A340A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 32 زاگرس A332A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 36 زاگرس A336A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 30 زاگرس A330A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 25 زاگرس A325A3کارخانه23100
میلگرد 28 زاگرس A328A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 20 زاگرس A320A3کارخانه23100
میلگرد 22 زاگرس A322A3کارخانه23100
میلگرد 18 زاگرس A318A3کارخانه23100
میلگرد 14 زاگرس A314A3کارخانه23100
میلگرد 16 زاگرس A316A3کارخانه23100
میلگرد 12 زاگرس A312A3کارخانه24400
میلگرد 10 زاگرس A310A3کارخانه تماس بگیرید

میلگرد کیان فولاد ابهر

نامسایزآنالیز محل بارگیریقیمت
میلگرد 25 کیان فولاد ابهر A325A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 28 کیان فولاد ابهر A328A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 20 کیان فولاد ابهر A320A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 22 کیان فولاد ابهر A322A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 16 کیان فولاد ابهر A316A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 18 کیان فولاد ابهر A318A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهر A312A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 14 کیان فولاد ابهر A314A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 10 کیان فولاد ابهر A310A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهر A212A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 10 کیان فولاد ابهر A210A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 8 کیان فولاد ابهر A28A2کارخانه تماس بگیرید

میلگرد صائب تبریز

نامسایزآنالیز محل بارگیریقیمت
میلگرد 28 صائب تبریز A328A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 32 صائب تبریز A332A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 25 صائب تبریز A325A3کارخانه24200
میلگرد 20 صائب تبریز A320A3کارخانه24200
میلگرد 22 صائب تبریز A322A3کارخانه24200
میلگرد 18 صائب تبریز A318A3کارخانه24200
میلگرد 14 صائب تبریز A314A3کارخانه24200
میلگرد 16 صائب تبریز A316A3کارخانه24200
میلگرد 12 صائب تبریز A312A3کارخانه24400
میلگرد 8 صائب تبریز A38A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 10 صائب تبریز A310A3کارخانه24400
میلگرد 10 صائب تبریز A210A2کارخانه25770
میلگرد 8 صائب تبریز A28A2کارخانه23700

میلگرد آریان فولاد

نامسایزآنالیز محل بارگیریقیمت
میلگرد 16 آریان فولاد A216A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 14 آریان فولاد A214A2کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 32 آریان فولاد A332A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 25 آریان فولاد A325A3کارخانه23600
میلگرد 28 آریان فولاد A328A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 22 آریان فولاد A322A3کارخانه23600
میلگرد 20 آریان فولاد A320A3کارخانه25100
میلگرد 20 آریان فولاد A320A3کارخانه23600
میلگرد 18 آریان فولاد A318A3کارخانه23600
میلگرد 16 آریان فولاد A316A3کارخانه23600
میلگرد 12 آریان فولاد A312A3کارخانه24800
میلگرد 14 آریان فولاد A314A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولاد A212A2کارخانه24400
میلگرد 10 آریان فولاد A310A3کارخانه24800
میلگرد 10 آریان فولاد A210A2کارخانه24400

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

نامسایزآنالیز محل بارگیریقیمت
میلگرد 32 نیشابور (فولاد خراسان) A332A3کارخانه24400
میلگرد 25 نیشابور (فولاد خراسان) A325A3کارخانه24300
میلگرد 28 نیشابور (فولاد خراسان) A328A3کارخانه24300
میلگرد 22 نیشابور (فولاد خراسان) A322A3کارخانه24300
میلگرد 18 نیشابور (فولاد خراسان) A318A3کارخانه24300
میلگرد 20 نیشابور (فولاد خراسان) A320A3کارخانه24300
میلگرد 14 نیشابور (فولاد خراسان) A314A3کارخانه24300
میلگرد 16 نیشابور (فولاد خراسان) A316A3کارخانه24300
میلگرد 12 نیشابور (فولاد خراسان) A312A3کارخانه تماس بگیرید
میلگرد 10 نیشابور (فولاد خراسان) A310A3کارخانه تماس بگیرید

میلگرد به عنوان عضو اصلی در ساخت وساز مورد استفاده قرار میگیرد و خواهان بیشتری نسبت به کشور های دیگر در ایران دارد. هنگامی که شما برای شروع یک پروژه ساخت و ساز با بتن آماده می شوید میلگرد جزو فاکتور های اصلی به حساب می آید. از میلگرد به عنوان بخش کششی در بتن استفاده میشود که در برابر زلزله ها مقاومت بسیار بالایی دارد. در اینجا به اصول اولیه میلگرد برای کمک به ساخت و ساز شما میپردازیم.

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد به عنوان یک جزء اصلی برای هزینه یک پروژه ساختمانی بسیار مهم است. میلگردها همراه با بتن در سازه‌های مهندسی عمران برای ایجاد ستون‌ها،دال‌ها و تیرها بتنی استفاده می‌شوند. دریافت بهترین قیمت برای این مصالح ساختمانی مهم تأثیر کلی بر هزینه یک پروژه ساختمانی خواهد داشت.

فولاد جزء ضروری بتن مسلح است و به همین دلیل قیمت میلگرد در ایران تا حد زیادی هزینه ساخت و ساز را تعیین می کند. در ایران صنعت ساخت‌وساز با سرعتی خارق‌العاده در حال رشد بوده است و به همین ترتیب هزینه مصالح ساختمانی مانند میلگرد و دیگر عنوان ها رو به بالا خواهد بود.

از دیگر عواملی که بر قیمت گذاری میلگردهای فولادی تأثیر می گذارد، نرخ ارز خارجی از زمان واردات فولاد است. بازارهای بین المللی نیز هر از گاهی تغییر می کنند که عمدتاً توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می شود که برای قمیت روز میلگرد میتوانید لیست انلاین و بروز ما را در فروشگاه آهن مشاهده کنید.

خرید مستقیم میلگرد از کارخانه

خرید مستقیم میلگرد از کارخانه جزو اولویت های خریداران محصولات فولادی و از همه مهمتر سازندگان ساختمان ها و برج ها می باشد که میتوانند قمیت میلگرد را پایین تر از همه جا خریداری کنند و همه به دنبال قیمت های مقرون به صرفه می باشند. کارخانه های متعددی در ایران مشغول به تولید انواع میلگردهای فولادی با اندازه های مختلف هستند که خدمات متنوعی را به خریداران خود ارائه میدهند

و این به نفع تمامی افرادی که به دنبال خرید میلگرد بدون واسطه و بی دردسر هستند و این تنها با خرید مستقیم میلگرد از کارخانه اتفاق خواهد افتاد. ما در فروشگاه آهن قمیت های روز میلگرد تمامی کارخانه های موجود در ایران را به صورت لیست در آورده ایم که میتوانید سفارش خرید میلگرد خود را با یک تماس با کارشناسان مجرب و کاربلد ما ثبت کنید.

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

قمیت روز میلگرد

فروشگاه آهن نه تنها از ارائه قیمت های رقابتی در تمام میلگرد ها با سایز های مختلف فولادی خوشحال است، بلکه یک سیستم قیمت گذاری کاملاً پویا را نیز ارائه می دهد. این بدان معنی است که، به طور موثر، هر چه بیشتر بخرید – بیشتر پس انداز می کنید! هر چه میلگرد یا سایر محصولات بیشتری را به سبد خرید خود اضافه کنید، تخفیف های قابل توجهی دریافت خواهید کرد. بنابراین، دیگر لازم نیست نگران خرید عمده باشید.

میلگرد نامی است که به میله های تقویت کننده فولادی داده می شود. اینها معمولاً در سراسر صنعت ساختمان برای تقویت بتن استفاده می شوند و به همین ترتیب، کاربردهای زیادی در بخش ساخت و ساز دارند. در اینجا فروشگاه آهن، ما محصولات تقویت‌کننده فولادی با کیفیت بالا، مناسب برای طیف گسترده‌ای از پروژه‌های ساختمانی عرضه می‌کنیم. تولید شده برای مطابقت با بالاترین استانداردهای صنعت، قابل اعتماد، بادوام و قوی هستند.

میلگرد آرماتور فولادی چیست؟

در اصطلاح عامیانه، میلگرد یا میلگرد تقویتی فولادی میله ای نازک از فولاد سخت شده (یا مجموعه ای از آن) است که در سازه های بتنی تعبیه شده است تا استحکام کششی بهبودیافته ای ایجاد کند. مزیت اصلی استفاده از میلگرد در بتن، مقاومت بیشتر آن در برابر نیروهای کششی است. بتن در مورد نیروهای فشاری که به آن وارد می شود، مانند وزن زیاد یک ساختمان بر روی پایه های بتنی آن، بسیار بادوام است. با این حال، نیروهای کششی که در طول بتن مورد نظر عمل می کنند، می توانند به راحتی حتی به ضخیم ترین قطعه، بدون تقویت کافی، آسیب وارد کنند.

به همین دلیل است که به عنوان مثال از میلگرد در پایه های بتنی استفاده می کنیم. بتن می‌تواند وزن اسکلت، ساختمان‌ها و بازدیدکنندگان آن را بدون هیچ مشکلی تحمل کند. با این حال، فشار امواج به لبه بلند آن پایه‌ها به زودی صدمات جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد بدون اینکه میلگرد به آنها استحکام و انعطاف‌پذیری اضافه کند. پروژه های مختلف به ضخامت های متفاوت میلگردهای تقویت کننده نیاز دارند.

ما انتخاب گسترده ای از انواع میلگرد را ارائه می دهیم:

میلگرد 8  میلگرد با کشش بالا 8 میلی متر
میلگرد 10  میلگرد با کشش بالا 10 میلی متر
میلگرد 12  میلگرد 12 میلی متری با کشش بالا
میلگرد 16  میلگرد با کشش بالا 16 میلی متر
میلگرد 20  میلگرد 20 میلی متری با کشش بالا
میلگرد 25  میلگرد 25 میلی متری با کشش بالا
میلگرد 32  میلگرد 32 میلی متری با کشش بالا
میلگرد 40  میلگرد با کشش بالا 40 میلی متر

میلگرد تقویتی با کیفیت بالا

تمام میلگردهای تقویت کننده فولادی ما مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط موسسه استاندارد تولید می شوند. این مقررات برای ساخت فولاد برای تقویت بتن است. انطباق ما با این استانداردها تضمین یک محصول ایمن و قابل اعتماد می باشد.

ما علاوه بر قیمت میلگرد با کیفیت بالا، مجموعه‌ای از جداکننده‌ها و سایر لوازم جانبی را ارائه می‌کنیم که برای کمک به جاسازی میله‌های تقویت‌کننده فولادی شما در بتن طراحی شده‌اند. هر میلگردی که نیاز دارید، می توانید آن را در فروشگاه آهن پیدا کنید. مستقیماً از فروشگاه آنلاین ما سفارش دهید یا با شماره تماس بگیرید تا در مورد مشخصات خود صحبت کنید.

میلگرد مش تقویت کننده فولادی

آیا به مش فولادی با کیفیت بالا برای استفاده در تولید و/یا ساخت و ساز نیاز دارید؟ مش تقویت کننده فولادی با ارائه استحکام کششی و عملکرد باورنکردنی یکی از مقرون به صرفه ترین و قابل اعتمادترین محصولات در فروشگاه آهن است.

مش تقویت کننده فولادی چیست؟

مش تقویتی، به طور اساسی، یک شبکه فلزی است که در بتن قرار می گیرد. قدرت فوق العاده ای ارائه می دهد و در شرایط بسیار حساس استفاده می شود. به عنوان مثال، ممکن است مش در ساخت کف و دیوارهای کارخانه پیدا کنید. همچنین می تواند در ساخت پل ها، باند فرودگاه ها، سقف ها و دیوارهای داخلی کمک کند. این به سرعت به یک استاندارد مهندسی تبدیل شده است که باعث صرفه جویی در هزینه می شود – و حتی می تواند به سرعت بخشیدن به کار ساخت و ساز کمک کند.

قیمت میلگرد تقویت کننده فولادی

در صورت نیاز به حمایت از هر نوع بتن در حین ساخت، احتمالاً به مش تقویت کننده نیاز خواهید داشت. هنگامی که بتن تحت فشار شدید قرار می گیرد، در معرض خطر ترک خوردن قرار می گیرد. به همین دلیل است که شما همیشه از یک شناژ فولادی برای قفل نگه داشتن آن در جای خود بهره خواهید برد.

علاوه بر ارائه پشتیبانی باورنکردنی، همیشه می توانید انتظار داشته باشید که مش فولادی خوب ساخته شده با بتن شما منبسط شود. علاوه بر این، وزن سبکی دارد و تنظیم و مدیریت آن آسان است. این واقعاً به کارآمدتر ساختن ساخت و ساز در سراسر جهان کمک کرده است.

اندازه مش تقویتی

مش تقویت کننده در ضخامت ها و اشکال بسیار متنوعی وجود دارد. بنابراین، یافتن تناسب کار خود خیلی سخت نیست. ما از اندازه های مش از 6 میلی متر تا 12 میلی متر در ضخامت و انواع استانداردهای مختلف پشتیبانی می کنیم. قیمت میلگرد را می توانید از فروشگاه آهن در خطوط زیر خریداری کنید. مطمئن نیستید که چه نوع یا اندازه مش احتمالاً بیشترین سود را برای شما دارد؟ برای مشاوره با یکی از اعضای  مشاوران متخصص تیم ما تماس بگیرید.

میلگرد مش تقویتی با کیفیت بالا

تمام مش های فولادی تقویت کننده فروشگاه آهن مطابق با مقررات طبق استانداردهای جهانی تولید می شوند. این مقررات فولاد برای تقویت بتن را پوشش می دهد و اطمینان شما از یک محصول ایمن و قابل اعتماد را بالا میبرد.

علاوه بر خود مش تقویت کننده، ما طیف وسیعی از میلگرد های دیگر با سایز بندی متنوع را جهت ستون ها و دیوار های برشی در دسترس قرار داده ایم که به هرنوع میلگردی نیاز دارید، می توانید آن را در فروشگاه آهن پیدا کنید. مستقیماً از فروشگاه آهن ما به صورت انلاین سفارش دهید یا با ما تماس بگیرید تا در مورد مشخصات خود صحبت کنید.

تخصص در قیمت میلگرد

تمامی خدمات ما که شامل پشتیبانی فنی، قیمت‌گذاری روز مقاطع فولادی و مدیریت پروژه برای بهینه‌سازی تولید تکمیل و تحویل قیمت میلگرد طبق برنامه برای فولاد و کیفیت عملکرد شما تخصیص داده می‌شود. ما از انتخاب مواد تا استفاده نهایی پشتیبانی ارائه می دهیم و به شما کمک می کند تا بهترین نتیجه ممکن را بگیرید.

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

سولات متداول خرید میلگرد

میلگرد یک عضو اصلی در سایت کارگاه ساخت و ساز می باشد که اکثر سازه های موجود در ایران با میلگرد و بتن تقویت شده اند. شما به سختی می توانید زمین و یا سایتی را پیدا کنید که میلگرد در اطراف آن قرار نگرفته باشد و به طور مداوم افرادی در حال خم کردن و شکل دادن و برش میلگرد ها توسط دستگاه و یا بادست قبل از بتن ریزی هستند. به نحوی استفاده از این محصول در پروژه های ساخت ساز مرسوم شده است که همه به دنبال قیمت روز میلگرد می باشند. همانطور که انتظار می رود، دانش بسیار زیادی برای انتخاب میلگردها که توسط مهندس محاسب تعیین شده اند برای پروژه شما وجود دارد. در فروشگاه آهن مشاوران متخصص ما آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما هستند و حتما قبل از سفارش محصولات مورد نیاز با ما در ارتباط باشید

انواع مختلف میلگرد

میلگرد در طول ها و قطرهای مختلف وجود دارد و برای تقویت سازه های بتنی و راه ها طراحی شده است. در حالی که مهم است بدانید که به چه اندازه میلگرد نیاز دارید، انتخاب نوع مناسب میلگرد نیز به همان اندازه مهم است. گزینه ها عبارتند از :

میلگرد آجدار
میلگرد ساده
میلگرد الومینیوم
میلگرد الیاژی
میلگرد استیل
میلگرد ساده
میلگرد بستر

نشانه های میلگرد به چه معناست؟

هر نوار در یک محموله با علامت‌های جداگانه تولید می‌شود که معمولاً در نزدیکی انتهای میله یافت می‌شوند. مانند یک کد، این علامت گذاری های ویژه سیستمی از اطلاعات مفید را ارائه می دهند. اولین حرف یا نماد کارخانه تولید کننده را مشخص می کند، اندازه میله به دنبال آن است، و علامت سوم نشان دهنده نوع فولاد تقویت کننده است، معمولاً به شکل S (برای فولاد کربنی) W (برای کم آلیاژی). علامت درجه بندی در آخر می آید و استحکام کششی میله را بر حسب پوند بر اینچ مربع نشان می دهد.

استفاده از میلگرد های زنگ زده در محل کار

معمولاً می‌توانید از هر میلگردی که در محل کارتان وجود دارد استفاده کنید، اما اگر نشانه‌های زنگ زدگی را نشان می‌دهد باید احتیاط کرد. گل و لای، روغن، زنگ و خاک می توانند روی سطح میله ها نفوذ کنند و بر استحکام اتصال میله با بتن تأثیر بگذارند که می تواند منجر به ساختاری سست یا ناپایدار شود. مقدار کمی زنگ در واقع می تواند پیوند را قوی تر کند، اما اگر وزن میله به دلیل میزان زنگ زدگی تغییر کرده است، بهتر است آن میلگرد را دور بیندازید و از میلگردی استفاده کنید که آسیب ندیده باشد. همیشه گل و لای، روغن و گریس را تمیز کنید، زیرا آنها می توانند بر چسبندگی تأثیر منفی بگذارند.

برای کار با میلگرد به چه ابزاری نیاز دارم؟

داشتن ابزار مناسب می تواند کار شما را بسیار آسان تر کند. برخی از قطعات کلیدی، از جمله برش میلگرد، خم کن میلگرد، و قیمت میلگرد. همه این ابزارها به شما این امکان را می دهند که به طور موثر با میلگرد کار کنید و قبل از ریختن بتن، اشتباهات یا اتصالات را برطرف کنید. با ابزارهای مناسب در دسترس کارگران خود، می توانید مطمئن باشید که هر پروژه به موقع انجام می شود.

خواص فیزیکی که باید هنگام استفاده از میلگرد در نظر بگیرید

میلگرد از دیرباز به عنوان یک عامل تقویت کننده بتن استفاده می شده است. این از ترکیبی از مجوزها و درجه های مختلف فولاد ساخته شده است. قسمت بیرونی هر میله فولادی شامل برجستگی هایی است. این برآمدگی‌ها بتن را قادر می‌سازد تا به میلگرد بچسبد تا در داخل دال نلغزد. در زیر به برخی از خواصی که میلگرد را به گزینه ای عالی برای تقویت سازه های بتنی تبدیل می کند نگاه می کنیم.

با کارشناسان  ما در فروشگاه آهن تماس بگیرید

هنگامی که نیاز به اطلاعات مربوط به قیمت میلگرد و یا تمامی محصولات مورد نیاز در ساخت و ساز دارید با کارشناسان ما در فروشگاه آهن در ارتباط باشید و با شماره تماس بگیرید یا در صفحه تماس با ما پیام دهید.