تحلیل و پیش بینی از بازار: هم اکنون بهترین زمان برای خرید می باشد و در آینده نزدیک طبق داده ها قیمت افزایشی خواهد بود

پروفیل یزد

نامسایزمحل بارگیریوزنضخامتقیمت
پروفیل یزد 20*20 ضخامت 2.520*20کارخانه9.32.536050
پروفیل یزد 40*40 ضخامت 2.540*40کارخانه18.62.536050
پروفیل یزد 50*50 ضخامت 2.550*50کارخانه23.52.536050
پروفیل یزد 60*60 ضخامت 2.560*60کارخانه282.536050
پروفیل یزد 70*70 ضخامت 2.570*70کارخانه32.62.536050
پروفیل یزد 90*90 ضخامت 2.590*90کارخانه422.536050
پروفیل یزد 90*90 ضخامت 290*90کارخانه33.9236050
پروفیل یزد 70*70 ضخامت 270*70کارخانه26.15236050
پروفیل یزد 80*80 ضخامت 280*80کارخانه29.8236050
پروفیل یزد 50*50 ضخامت 250*50کارخانه18.9236050
پروفیل یزد 60*60 ضخامت 260*60کارخانه22.6236050
پروفیل یزد 30*30 ضخامت 230*30کارخانه14236050
پروفیل یزد 40*40 ضخامت 2 40*40کارخانه15236050
پروفیل یزد 20*20 ضخامت 220*20کارخانه7.5236050

پروفیل تهران شرق

نامسایزمحل بارگیریوزنضخامتقیمت
پروفیل تهران شرق 20*20 ضخامت 2.520*20کارخانه9.32.536240
پروفیل تهران شرق 20*30 ضخامت 2.520*30کارخانه11.62.536240
پروفیل تهران شرق 20*40 ضخامت 2.520*40کارخانه142.536240
پروفیل تهران شرق 30*30 ضخامت 2.530*30کارخانه142.536240
پروفیل تهران شرق 30*40 ضخامت 2.530*40کارخانه16.32.536240
پروفیل تهران شرق 30*50 ضخامت 2.530*50کارخانه18.62.536240
پروفیل تهران شرق 30*60 ضخامت 2.530*60کارخانه212.536240
پروفیل تهران شرق 40*40 ضخامت 2.540*40کارخانه18.62.536240
پروفیل تهران شرق 40*60 ضخامت 2.540*60کارخانه23.32.536240
پروفیل تهران شرق 40*80 ضخامت 2.540*80کارخانه282.536240
پروفیل تهران شرق 60*60 ضخامت 2.560*60کارخانه282.536240
پروفیل تهران شرق 70*70 ضخامت 2.570*70کارخانه32.62.536240
پروفیل تهران شرق 90*90 ضخامت 2.590*90کارخانه422.536240
پروفیل تهران شرق 80*80 ضخامت 2.580*80کارخانه37.22.536240
پروفیل تهران شرق 80*100 ضخامت 2.580*100کارخانه41.92.536240
پروفیل تهران شرق 80*120 ضخامت 2.580*120کارخانه472.536240
پروفیل تهران شرق 60*120 ضخامت 2.560*120کارخانه41.92.536240
پروفیل تهران شرق 40*60 ضخامت 240*60کارخانه18.9236240
پروفیل تهران شرق 80*120 ضخامت 280*120کارخانه37.6236240
پروفیل تهران شرق 80*80 ضخامت 280*80کارخانه29.8236240
پروفیل تهران شرق 80*100 ضخامت 280*100کارخانه33.98236240
پروفیل تهران شرق 60*100 ضخامت 260*100کارخانه29.8236240
پروفیل تهران شرق 60*120 ضخامت 260*120کارخانه33.9236240
پروفیل تهران شرق 60*80 ضخامت 290*90کارخانه26236240
پروفیل تهران شرق 90*90 ضخامت 290*90کارخانه33.9236240
پروفیل تهران شرق 70*70 ضخامت 270*70 کارخانه26.15236240
پروفیل تهران شرق 40*80 ضخامت 240*80کارخانه22.6236240
پروفیل تهران شرق 60*60 ضخامت 260*60کارخانه22.6236240
پروفیل تهران شرق 30*60 ضخامت 2 30*60کارخانه17236240
پروفیل تهران شرق 30*40 ضخامت 230*40کارخانه13.2236240
پروفیل تهران شرق 20*40 ضخامت 220*40کارخانه11.3236240
پروفیل تهران شرق 40*40 ضخامت 240*40کارخانه15236240
پروفیل تهران شرق 30*30 ضخامت 230*30کارخانه11.3236240
پروفیل تهران شرق 20*20 ضخامت 220*20کارخانه7.5236240

پروفیل یاران

نامسایزمحل بارگیریوزنضخامتقیمت
پروفیل یاران 40*100 ضخامت 2.540*100کارخانه272.535965
پروفیل یاران 20*40 ضخامت 2.520*40کارخانه142.535965
پروفیل یاران 80*80 ضخامت 2.580*80 کارخانه37.22.535965
پروفیل یاران 90*90 ضخامت 2.590*90کارخانه422.535965
پروفیل یاران 70*70 ضخامت 2.570*70کارخانه32.62.535965
پروفیل یاران 60*60 ضخامت 2.560*60کارخانه282.535965
پروفیل یاران 40*80 ضخامت 2.540*80کارخانه282.535965
پروفیل یاران 40*60 ضخامت 2.540*60کارخانه23.32.535965
پروفیل یاران 40*40 ضخامت 2.5 40*40کارخانه18.62.535965
پروفیل یاران 30*60 ضخامت 2.530*60کارخانه212.535965
پروفیل یاران 30*50 ضخامت 2.530*50کارخانه18.62.535965
پروفیل یاران 30*40 ضخامت 2.530*40 کارخانه16.32.535965
پروفیل یاران 20*30 ضخامت 2.520*30کارخانه11.62.535965
پروفیل یاران 30*30 ضخامت 2.530*30کارخانه142.535965
پروفیل یاران 20*20 ضخامت 2.520*20کارخانه9.32.535965
پروفیل یاران 50*50 ضخامت 250*50کارخانه18.9235965
پروفیل یاران 30*30 ضخامت 230*30کارخانه11.3235965
پروفیل یاران 30*50 ضخامت 230*50کارخانه15235965
پروفیل یاران 90*90 ضخامت 290*90کارخانه33.9235965
پروفیل یاران 70*70 ضخامت 270*70کارخانه26.15235965
پروفیل یاران 40*80 ضخامت 240*80کارخانه22.6235965
پروفیل یاران 60*60 ضخامت 2کارخانه22.6235965
پروفیل یاران 40*60 ضخامت 240*60کارخانه18.9235965
پروفیل یاران 30*60 ضخامت 230*60کارخانه17235965
پروفیل یاران 30*40 ضخامت 230*40کارخانه13.2235965
پروفیل یاران 20*40 ضخامت 220*40کارخانه11.3235965
پروفیل یاران 20*20 ضخامت 220*20کارخانه7.5235965
پروفیل یاران 40*40 ضخامت 240*40کارخانه15235965

پروفیل کیهان

نامسایزمحل بارگیریوزنضخامتقیمت
پروفیل کیهان 50*50 ضخامت 250*50کارخانه18.9235595
پروفیل کیهان 40*80 ضخامت 240*80کارخانه22.6235595
پروفیل کیهان 40*60 ضخامت 240*60کارخانه18.9235595
پروفیل کیهان 60*60 ضخامت 260*60کارخانه22.6235595
پروفیل کیهان 20*40 ضخامت 220*40کارخانه11.3235595
پروفیل کیهان 30*60 ضخامت 230*60کارخانه17235595
پروفیل کیهان 30*30 ضخامت 230*30کارخانه11.3235595
پروفیل کیهان 40*40 ضخامت 240*40کارخانه15235595
پروفیل کیهان 20*30 ضخامت 220*30کارخانه9.4235595
پروفیل کیهان 20*20 ضخامت 220*20 کارخانه7.5235595

پروفیل کیان پرشیا

نامسایزمحل بارگیریوزنضخامتقیمت
پروفیل کیان پرشیا 90*90 ضخامت 390*90کارخانه51335600
پروفیل کیان پرشیا 80*80 ضخامت 380*80کارخانه45.2335600
پروفیل کیان پرشیا 70*70 ضخامت 370*70کارخانه39.56335600
پروفیل کیان پرشیا 60*60 ضخامت 360*60کارخانه33.9335600
پروفیل کیان پرشیا 40*80 ضخامت 340*80کارخانه33.9335600
پروفیل کیان پرشیا 40*60 ضخامت 340*60کارخانه28.2335600
پروفیل کیان پرشیا 40*40 ضخامت 340*40کارخانه22.6335600
پروفیل کیان پرشیا 30*40 ضخامت 330*40کارخانه19.78335600
پروفیل کیان پرشیا 30*60 ضخامت 330*60کارخانه25.43335600
پروفیل کیان پرشیا 30*30 ضخامت 330*30کارخانه16.9335600
پروفیل کیان پرشیا 20*60 ضخامت 320*60کارخانه22.6335600
پروفیل کیان پرشیا 80*80 ضخامت 2.580*80کارخانه37.22.535600
پروفیل کیان پرشیا 90*90 ضخامت 2.590*90کارخانه422.535600
پروفیل کیان پرشیا 70*70 ضخامت 2.570*70کارخانه32.62.535600
پروفیل کیان پرشیا 60*60 ضخامت 2.560*60کارخانه282.535600
پروفیل کیان پرشیا 40*80 ضخامت 2.540*80کارخانه282.535600
پروفیل کیان پرشیا 40*60 ضخامت 2.540*60کارخانه23.32.535600
پروفیل کیان پرشیا 40*40 ضخامت 2.540*40کارخانه18.62.535600
پروفیل کیان پرشیا 30*60 ضخامت 2.530*60کارخانه212.535600
پروفیل کیان پرشیا 30*50 ضخامت 2.530*50کارخانه18.62.535600
پروفیل کیان پرشیا 30*40 ضخامت 2.530*40کارخانه16.32.535600
پروفیل کیان پرشیا 30*30 ضخامت 2.530*30کارخانه142.535600
پروفیل کیان پرشیا 20*40 ضخامت 2.520*40کارخانه142.535600
پروفیل کیان پرشیا 20*30 ضخامت 2.520*30کارخانه11.62.535600
پروفیل کیان پرشیا 20*20 ضخامت 2.520*20کارخانه9.32.535600
پروفیل کیان پرشیا 50*50 ضخامت 2 50*50کارخانه18.9236050
پروفیل کیان پرشیا 30*50 ضخامت 230*50کارخانه15236050
پروفیل کیان پرشیا 90*90 ضخامت 290*90کارخانه33.9236050
پروفیل کیان پرشیا 70*70 ضخامت 270*70کارخانه26.15236050
پروفیل کیان پرشیا 40*80 ضخامت 240*80 کارخانه22.6236050
پروفیل کیان پرشیا 60*60 ضخامت 260*60کارخانه22.6236050
پروفیل کیان پرشیا 40*60 ضخامت 240*60کارخانه18.9236050
پروفیل کیان پرشیا 30*60 ضخامت 230*60کارخانه17236050
پروفیل کیان پرشیا 30*40 ضخامت 230*40کارخانه13.2236050
پروفیل کیان پرشیا 20*40 ضخامت 220*40کارخانه11.3236050
پروفیل کیان پرشیا 40*40 ضخامت 240*40کارخانه15236050
پروفیل کیان پرشیا 30*30 ضخامت 230*30کارخانه11.3236050
پروفیل کیان پرشیا 20*20 ضخامت 220*20کارخانه7.5236050

پروفیل علویجه

نامسایزمحل بارگیریوزنقیمت
پروفیل علویجه 90*90 ضخامت 290*90کارخانه33.935780
پروفیل علویجه 40*60 ضخامت 240*60کارخانه18.935780
پروفیل علویجه 40*80 ضخامت 240*80کارخانه22.635780
پروفیل علویجه 20*40 ضخامت 220*40کارخانه11.335780
پروفیل علویجه 30*40 ضخامت 230*40کارخانه13.235780
پروفیل علویجه 40*40 ضخامت 240*40کارخانه1535780
پروفیل علویجه 20*30 ضخامت 220*30کارخانه9.435780
پروفیل علویجه 30*30 ضخامت 230*30کارخانه11.335780
پروفیل علویجه 10*20 ضخامت 210*20کارخانه5.735780
پروفیل علویجه 20*20 ضخامت 220*20کارخانه7.535780

پروفیل سازی جباری

نامسایزمحل بارگیریوزنقیمت
پروفیل سازی جباری 50*50 ضخامت 2.550*50کارخانه23.534400
پروفیل سازی جباری 80*120 ضخامت 2.580*120کارخانه434400
پروفیل سازی جباری 80*100 ضخامت 2.580*100کارخانه41.934400
پروفیل سازی جباری 60*120 ضخامت 2.560*120کارخانه41.934400
پروفیل سازی جباری 80*80 ضخامت 2.580*80کارخانه37.234400
پروفیل سازی جباری 90*90 ضخامت 2.590*90کارخانه4234400
پروفیل سازی جباری 70*70 ضخامت 2.570*70کارخانه32.634400
پروفیل سازی جباری 60*60 ضخامت 2.560*60کارخانه2834400
پروفیل سازی جباری 40*80 ضخامت 2.540*80کارخانه2834400
پروفیل سازی جباری 40*60 ضخامت 2.540*60کارخانه23.334400
پروفیل سازی جباری 40*40 ضخامت 2.540*40کارخانه18.634400
پروفیل سازی جباری 30*60 ضخامت 2.530*60کارخانه2134400
پروفیل سازی جباری 30*50 ضخامت 2.530*50کارخانه18.634400
پروفیل سازی جباری 30*40 ضخامت 2.530*40کارخانه16.334400
پروفیل سازی جباری 30*30 ضخامت 2.530*30کارخانه1434400
پروفیل سازی جباری 20*40 ضخامت 2.520*40کارخانه1434400
پروفیل سازی جباری 20*30 ضخامت 2.520*30کارخانه11.634400
پروفیل سازی جباری 20*20 ضخامت 2.520*20کارخانه9.334400
پروفیل سازی جباری 50*50 ضخامت 250*50کارخانه18.934400
پروفیل سازی جباری 30*50 ضخامت 230*50کارخانه1534400
پروفیل سازی جباری 90*90 ضخامت 290*90کارخانه33.934400
پروفیل سازی جباری 70*70 ضخامت 270*70کارخانه26.1534400
پروفیل سازی جباری 40*80 ضخامت 2 40*80کارخانه22.634400
پروفیل سازی جباری 60*60 ضخامت 260*60کارخانه22.634400
پروفیل سازی جباری 40*60 ضخامت 240*60کارخانه18.934400
پروفیل سازی جباری 30*60 ضخامت 230*60کارخانه1734400
پروفیل سازی جباری 30*40 ضخامت 230*40کارخانه13.234400
پروفیل سازی جباری 20*40 ضخامت 220*40کارخانه11.334400
پروفیل سازی جباری 40*40 ضخامت 240*40کارخانه1534400
پروفیل سازی جباری 20*20 ضخامت 220*20کارخانه7.534400
پروفیل سازی جباری 30*30 ضخامت 230*30کارخانه11.334400